Bendruomenės veiklos dokumentai

Maišiagalos bendruomenė

Į S T A T A I

(įstatai pasirašyti 2009 m.lapkričio mėn. 10 d.)

 

Teksto sudedamosios dalys

1 BENDROJI DALIS
2 VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3 TEISĖS IR VEIKLOS SRITYS
4 NARYSTĖ. ĮSTOJIMO TVARKA
5 NARYSTĖS PASIBAIGIMAS
6 NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
7 STRUKTŪRA IR VALDYMO ORGANAI
8 VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
9 VALDYBA
10 BENDRUOMENĖS PIRMININKAS
11 IŽDININKAS
12 FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
13 ĮSTATŲ KEITIMŲ TVARKA
14 VIEŠIEJI PRANEŠIMAI
15 BENDUOMENĖS VEIKLOS IR LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ
16 BENDRUOMENĖS VEIKLOS PABAIGA